Contact

Search
Close this search box.

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2023

Lion Capital încheie anul 2023 cu o poziție financiară solidă și un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, într-un context marcat de volatilitate și evoluții macroeconomice imprevizibile. Activitatea Lion Capital în anul 2023 a urmărit direcțiile planului de activitate aprobat de acționari, principalele obiective investiționale fiind axate pe menținerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activă în managementul participațiilor majoritare și calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiază de pe urma unui context inflaționist.

Valoarea activelor totale ale Lion Capital, conform situațiilor financiare preliminare, este de 4.306 milioane lei la 31 decembrie 2023, în creștere cu 26,4% față de valoarea de la finalul anului 2022.

Societatea a adoptat o politică investițională activă, de achiziții importante pe parcursul anului 2023, atât în planul achizițiilor directe de acțiuni cotate la BVB, cât și al finanțării achizițiilor derulate de filiale ale Lion Capital în segmentul imobiliar.

Pe parcursul anului 2023, Societatea a realizat venituri din dividende în sumă de 152 milioane lei, cu 14,3 milioane lei sub nivelul celor realizate în 2022, scădere generată în principal de înregistrarea în 2024 a veniturilor din dividende aferente exercițiului financiar 2022 la BRD – Groupe Société Générale. Veniturile din dobânzi sunt în creștere semnificativă față de anul precedent, rezultat al diversificării activelor purtătoare de dobândă (acordarea unui împrumut cu dobândă variabilă unei filiale), al deținerii de obligațiuni cu rată a dobânzii variabilă (cu actualizare trimestrială) și al creșterii accelerate a ratelor dobânzii obținute la plasamentele în lei și euro în depozite bancare.

Câștigul net din investiții se ridică la 294 milioane lei, fiind preponderent rezultatul evaluării activelor financiare din portofoliu evidențiate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere (e.g. acțiuni cotate și necotate – filiale și entități asociate și a unităților de fond). Evoluția ascendentă în 2023 a principalilor emitenți listați incluși în această categorie (VNC și BIO) a influențat pozitiv nivelul acestei poziții, dar și evoluția valorii juste a participațiilor necotate sau fără piață activă (în principal al entităților cu profil imobiliar).

Cheltuielile totale realizate la data de 31 decembrie 2023 sunt ușor peste cele realizate în perioada corespunzătoare a anului 2022, creșterea lor fiind direct proporțională cu profitul net obținut în 2023. Creșterea cheltuielilor cu comisioanele este explicată și de creșterea valorii activelor nete ale Societății, în funcție de care sunt determinate o parte a acestor comisioane, peste nivelul înregistrat în anul precedent.

Profitul net realizat la data de 31 decembrie 2023, în sumă de 417 milioane lei, este efectul combinat al impactului rezultatului net din evaluarea la valoarea justă a participațiilor mai sus menționate în nivelul veniturilor recurente (dividende, dobânzi) obținute de Societate.

Totalul rezultatului global la 31 decembrie 2023 este în sumă de 860 milioane lei, reflectând  impactul pozitiv al creșterii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate în categoria FVTOCI (Active la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global – în principal participațiile din sectorul financiar-bancar).

Versiunea integrală a raportului poate fi consultată pe site-ul Lion Capital, în secțiunea Informații pentru investitori › Rezultate financiare.