Contact

Search
Close this search box.

Petiții

Informații privind soluționarea petițiilor

(în baza regulamentului ASF nr. 9/2015)

Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) (în continuare „fondul” sau „societatea”) depune toate diligențele pentru a asigura un tratament echitabil tuturor acționarilor, punându-le la dispoziție informații relevante și actuale, care să le dea posibilitatea exercitării drepturilor de o manieră echitabilă. Acționarii au posibilitatea, în cazul în care au nemulțumiri legate de activitatea societății prestată în baza Legii nr. 297/2004 sau de informațiile furnizate de societate în urma unor solicitări ale acestora, să se adreseze Lion Capital printr-o petiție.

Explicitare termeni

Petiția este cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința Lion Capital fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul societății sau la sediile secundare ale acesteia, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronică, prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al OPC sau la informațiile furnizate de societate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți;

Nu va fi considerată petiție cererea, reclamația sau sesizarea care privește alte activități decât cele anterior menționate și/sau activitățile unei alte entități față de care Lion Capital nu are nicio răspundere juridică sau de reglementare. Societatea nu va încadra în categoria petiții reclamațiile primite telefonic de la acționari/investitori. În cazul reclamațiilor telefonice, reprezentanții Lion Capital în relația cu acționarii/investitorii vor oferi informațiile necesare și permise de lege pentru lămurirea/clarificarea situațiilor sesizate.

Reclamațiile telefonice care nu sunt urmate de depunerea /transmiterea unei petiții scrise nu sunt considerate petiții și, drept urmare, nu fac obiectul procedurii privind soluționarea petițiilor, motiv pentru care nu vor fi înregistrate în Registrul unic al petițiilor.

Petentul este persoana fizică sau juridică, investitor (acționar) al societății, care depune o petiție către Lion Capital cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004 sau la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al societății.

Petiție soluționată favorabil – petiția în legătură cu care au fost dispuse măsuri pentru remedierea situațiilor sesizate.

Petiție soluționată nefavorabil – petiția în legătură cu care nu au fost dispuse niciun fel de măsuri.

Registrul unic de petiții – registrul în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care societatea înregistrează cronologic, în ordinea primirii, toate petițiile, indiferent de modalitatea de primire a acestora.

Modalitățile de transmitere a petițiilor către Lion Capital

● depunere la sediul social al societății sau la sediile sucursalelor societății, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 16;

● prin poștă, la adresa sediului social al Lion Capital sau la sediile sucursalelor societății, la adresele prezentate mai jos;

● prin fax, la numărul 0257 250 165;

prin e-mail, la adresa office@lion-capital.ro

Conținutul minim al petițiilor

● datele de identificare ale petentului: pentru persoanele fizice – nume, prenume, cod numeric personal și adresa; pentru persoane juridice – denumirea societății, CUI și adresa;

● date de contact: număr de telefon, adresa de e-mail, fax (dacă este cazul);

calitatea în care formulează petiția: acționar, reprezentant legal al acționarului, împuternicit legal sau moștenitor al acționarului;
obiectul petiției.

Soluționarea petițiilor și comunicarea răspunsului către petenți

Termenul de răspuns la orice petiție este de maximum 30 de zile de la înregistrarea acesteia la societate. În cazul unor petiții care sesizează problematici mai complexe termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu încă 15 zile. Petentul va fi informat cu privire la cauzele pentru care termenul de răspuns se va prelungi (cu maxim 15 zile) peste termenul obișnuit de 30 de zile.

În cazurile în care, pentru soluționarea corectă a petiției, este necesar ca petentul să completeze petiția cu informații suplimentare, termenele de mai sus vor începe să curgă de la data la care petentul comunică informațiile complete solicitate de Lion Capital.

Societatea va răspunde petenților cu informații clare și relevante privind modalitatea de soluționare a petiției sau, după caz, stadiul de soluționare a petiției sau modalitățile alternative de soluționare.

Societatea va transmite petentului răspunsul prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin altă formă de corespondență care permite confirmarea primirii adresei.

În cazul petițiilor primite pe poșta electronică, societatea va răspunde, de regulă, prin aceeași modalitate.

Atunci când este adoptată o soluție finală care nu răspunde sau care este în contradicție cu solicitarea petentului, societatea își va susține în scris punctul de vedere oferind petentului explicații privind măsurile adoptate și va informa petentul cu privire la dreptul său de a se adresa organelor sau autorităților competente, de a utiliza modalitățile de soluționare amiabilă a posibilelor litigii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare precum și modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor.

În situația în care petiția nu are legătură cu activitatea societății care face obiectul supravegherii ASF, aceasta nu va face obiectul prezentei proceduri, iar petentul va fi informat despre acest fapt de către societate.

În situația în care petiția este adresată în mod eronat Lion Capital, petentul va fi contactat de către societate și i se va indica, în măsura în care este posibil, instituția sau compania căreia să i se adreseze.

Soluționarea alternativă a litigiilor

În conformitate cu prevederile legale, consumatorii (de produse financiare non-bancare) au dreptul de a apela la modalități de soluționare alternativă a litigiilor. Persoanele interesate pot apela la oricare dintre aceste căi de soluționare a unor eventuale litigii, fără a se exclude una pe cealaltă, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege.

Potrivit reglementărilor în vigoare, astfel de modalități alternative de soluționare a litigiilor sunt următoarele:

Arbitrajul – conform Cărții a IV-a din Codul de procedură civilă (Legea 134/2010);
Medierea – conform Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare;

Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor (SAL-Fin) – conform:
– Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-Fin);
– Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativa a litigiilor dintre consumatori și comerciant.

În temeiul normelor legale menționate, Autoritatea de Supraveghere Financiară a înființat SAL-Fin ca entitate de soluționare alternativă a litigiilor, care are competențe, organizează și administrează proceduri de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) prin care se propune sau se impune (după caz) o soluție părților implicate.

Pentru soluționarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-Fin în scris, direct la sediul SAL-Fin, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Orice consumator are dreptul de a se adresa SAL-Fin, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar și a OG 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

Pentru mai multe informații despre Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar (SAL-Fin) se poate accesa următorul link: www.salfin.ro

Procedurile de soluționare a litigiilor SAL-Fin: www.salfin.ro/organizare-si-functionare

Coordonatele de contact ale Lion Capital:
Sediul central: Calea Victoriei 35A, Arad 310158, telefon: 0257 304 438, fax: 0257 250 165, email: office@lion-capital.ro
Sucursala București: Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, București, 020199

Formular GDPR