Contact

Search
Close this search box.

Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date trebuie aplicat de toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018. 

În vederea alinierii la aceste prevederi legale, Societatea și-a actualizat politicile privind protecția datelor cu caracter personal, pe care vă rugăm să le consultați în Nota mai jos, acestea descriind în principal ce date cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră, motivul pentru care le procesăm și drepturile dumneavoastră.

Vă rugăm să țineți cont că dacă doriți să primiți comunicări din partea noastră, avem nevoie de acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale pe care ni le furnizați, iar răspunsul nostru va fi ulterior primirii consimțământului dumneavoastră. În acest scop, vă rugăm să completați și să semnați formularul de acord (disponibil mai jos în subsecțiunea Formulare GDPR) potrivit nevoilor dumneavoastră, pe care vă rugăm să îl transmiteți apoi către Lion Capital la adresa de e-mail gdpr@lion-capital.ro sau prin poștă la adresa: Lion Capital, Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158, Arad, județul Arad.

Notă privind protecția datelor cu caracter personal

Lion Capital S.A. (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana)  asigură confidențialitatea informațiilor aduse la cunoștința sa. În cadrul acestei obligații, Lion Capital se angajează să protejeze și să folosească în mod corespunzător informațiile cu caracter personal puse la dispoziție de persoanele vizate sau o terță parte.

Lion Capital prelucrează în mod legal datele cu caracter personal („Datele cu caracter personal” sau „Datele”) la care are acces (e.g. în baza unui consimțământ al persoanei fizice, a unui contract, obligațiilor legale, intereselor legitime ale Societății), în scopul asigurării accesului la site-ul Societății și a transmiterii de către Societate a răspunsurilor la solicitările vizitatorilor site-ului Societății, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în continuare „Regulamentul nr. 2016/679”.

Societatea va veghea la respectarea tuturor principiilor prevăzute de Regulamentul nr. 2016/679 privind prelucrarea Datelor cu caracter personal la care are acces.

Prelucrarea Datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cadrul prezentului document:
Persoană vizată” sau „Utilizator” însemnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal de către Lion Capital ca urmare a accesării, citirii și utilizării site-ului.

Site” înseamnă adresa internet a Societății, respectiv www.lion-capital.ro

Prin intermediul site-ului, Lion Capital poate colecta date cu caracter personal fie în calitate de entitate reglementată/autorizată/supravegheată de ASF, fie în calitate de emitent de valori mobiliare listate pe piața reglementată, fie in calitate de partener contractual, fie în alte cazuri particulare, care pot apărea cu titlu excepțional în activitatea Societății.

În afara cazului în care prelucrarea datelor personale se realizează pentru executarea unei obligații legale, pentru încheierea sau executarea unui contract, pentru protejarea unui interes legitim, interes public sau interes vital, Societatea solicită obținerea unui consimțământ expres al persoanei vizate, care trebuie să fie explicit. Această acceptare trebuie să fie concretizată printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc. O inacțiune sau tăcerea nu pot constitui consimțământ.

Societatea va prelucra de la Utilizatori Date diferite, în funcție de activitatea Utilizatorilor pe Site, respectiv Datele prelucrate ca urmare a unei simple vizite pe Site vor fi diferite de Datele prelucrate ca urmare a utilizării Formularului de contact.

4.1 Vizitarea Site-ului
Utilizatorul poate vizita Site-ul fără a dezvălui nicio informație cu privire la Datele sale cu caracter personal. Cu toate acestea, unele Date cu caracter personal pot fi transmise în mod automat de către browserul Utilizatorului către Societate. Aceste Date se referă la:
a) adresă IP (internet protocol);
b) tipul browserului utilizat, versiunea sa și limba utilizată;
c) timpii de acces în Site și adresele website-urilor de unde Utilizatorul vizitează Site-ul;
d) tipul aparatului utilizat și sistemul de operare;
e) data și ora accesării Site-ului,
însă aceste Date nu pot fi atribuite niciunei persoane, adică nu pot determina identificarea persoanei respective.

4.2 Utilizarea Formularului de contact
Pentru completarea  Formularului de contact de către utilizatori în vederea contactării Societății, aceștia trebuie să dezvăluie următoarele Date despre sine:
a) nume, prenume;
b) adresa e-mail;
c) număr telefon;
d) aspectele pentru care Societatea este contactată.
Lipsa furnizării Datelor de mai sus determină imposibilitatea Societății de a răspunde solicitărilor Utilizatorului.

În plus, Societatea va colecta și stoca toată corespondența transmisă de Utilizatori, ca urmare a utilizării Formularului de contact.

Anumite informații care sunt relevante pentru utilizarea Site-ului pot fi stocate pe aparatele folosite de Utilizator (de tip desktop sau mobile), sub formă de cookies. Aceste cookies ajută la îmbunătățirea utilizării Site-ului. Este posibilă dezactivarea colectării acestor Date prin blocarea cookie-urilor din setările browser-ului, însă anumite funcții ale Site-ului pot fi afectate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului se bazează pe consimțământul expres al utilizatorilor, pe îndeplinirea unor cerințe legale sau de reglementare, precum și pe urmărirea intereselor legitime ale Societății.

Datele personale sunt colectate în scopul gestionării relației cu Utilizatorii Site-ului. Este posibil ca, în cazul în care un Utilizator al Site-ului nu furnizează Datele personale solicitate, Societatea să nu poate furniza un răspuns adecvat  aspectelor sesizate de Utilizatorul Site-ului.

Datele Utilizatorilor vor fi folosite de către Societate, după cum urmează:

 • pentru asigurarea accesului la Site;
 • pentru furnizarea informațiilor solicitate și pentru a răspunde corespondenței primite de la Utilizatori ca urmare a utilizării de către aceștia a Formularului de contact;
 • pentru a contacta Utilizatorii atunci când este necesar.

De asemenea, Datele cu caracter personal prelucrate de către Lion Capital pot fi dezvăluite următorilor destinatari:
– autorităților publice centrale și locale;
– instanțelor de judecată, ministerului public, organelor de poliție, executorilor judecătorești etc. dacă aceste Date sunt necesare desfășurării unor procese sau anchete judiciare;
– Depozitarului Central SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Agenția Națională de Administrare Fiscală;
– partenerii contractuali cu care societatea a încheiat contracte în vederea plății dividendelor (societăți bancare – agent de plată) sau pentru realizarea altor servicii în interesul acționarilor.

Datele pot fi transferate în alte state din Uniunea Europeană, fără a fi necesar consimțământul și informarea prealabile ale Persoanelor vizate. În situația în care Societatea va intenționa să transfere Datele către state din afara Uniunii Europene, persoana vizată va fi informată în prealabil.

Datele cu caracter personal vor fi  păstrate pe durata de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate datele, în funcție de baza legală pe care au fost obținute aceste date și/sau pe perioada pe care prevederile legale aplicabile obligă Societatea să rețină aceste date.

Cu privire la Datele cu caracter personal prelucrate de Societate, persoanele vizate au, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la Datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea Datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea Datelor cu caracter personal care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile menționate mai sus;
 • dreptul la restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea Datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a se opune prelucrării Datelor cu caracter personal care exced datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile menționate mai sus;
 • dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea Datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România.

9.1 Dreptul de acces la Date
Persoana vizată are dreptul de a obține de la Societate o confirmare că Datele sale sunt sau nu prelucrate, precum și acces la respectivele Date în cazul Prelucrării.
Societatea va transmite Persoanei vizate, la solicitarea acesteia, următoarele informații:
a) în cazul în care Datele sale nu sunt prelucrate – o notificare specificând faptul că Societatea nu prelucrează Datele sale;
b) în cazul în care Datele sale sunt prelucrate – o copie a respectivelor Date.

Copia Datelor va fi transmisă de Societate, fără perceperea unei taxe din partea Societății, cu excepția cazului în care Persoana vizată solicită alte copii, caz în care Societatea poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative efectuate cu această solicitare.

Răspunsul Societății va fi transmis în format electronic în cazul în care (i) Persoana vizată introduce cererea în format electronic sau (ii) Persoana vizată nu solicită un alt format.

9.2 Dreptul la rectificarea Datelor, inclusiv completarea acestora printr-o declarație suplimentară
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Societății, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor a căror prelucrare nu este conforma Regulamentului nr. 679/2016, în special a Datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora in Date anonime, precum și notificarea de către Societate a terților cărora le-au fost dezvăluite Datele a oricărei operațiuni efectuate conform celor de mai sus;

9.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Persoana vizată are dreptul de a cere Societății ștergerea Datelor cu caracter personal pentru următoarele motive:

 • Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • Persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Societății în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Societatea;
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil.

În cazul în care Datele au fost făcute publice, iar Persoana vizată solicită ștergerea acestora, Societatea se obligă să le șteargă, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării.

Societatea nu are obligația de ștergere a Datelor, în situația în care prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului român sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestită Societatea;
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la liberă exprimare și la informare este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor Prelucrării respective; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea, în instanță, a unui drept al Societății.

Societatea se obligă să comunice fiecărei persoane căreia i-au fost divulgate Datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Societatea informează Persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi, dacă aceasta solicită acest lucru.

9.4 Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a cere Societății restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • persoana vizată contestă exactitatea Datelor, pentru o perioadă care îi permite Societății să verifice exactitatea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii Datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Societatea nu mai are nevoie de Datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societății prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Ca urmare a restricționării Prelucrării Datelor, Societatea, cu excepția stocării, va putea continua prelucrarea parțială a respectivelor Date (i) numai cu consimțământul Persoanei vizate sau pentru (ii) constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iii) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru al Uniunii.

Înainte de ridicarea restricției de prelucrare, Societatea va informa Persoana vizată asupra reluării Prelucrării Datelor.

9.5 Dreptul la portabilitatea Datelor
În baza solicitării scrise a Persoanelor vizate, Societatea va transmite acestora Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, Persoanele vizate având dreptul de a:

 • transmite aceste Date altor operatori, în cazul în care:
  (i) Prelucrarea se bazează pe consimțământ și
  (ii) Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • li se transmite Datele direct de către Societate altor persoane fizice sau juridice, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

9.6 Dreptul de a se opune prelucrării Datelor
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării Datelor cu caracter personal. În acest caz, Societatea nu mai prelucrează Datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal, acestea nu mai sunt prelucrate în acest scop.

9.7. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Persoana vizată are dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, precum și instanțelor de judecată competente.

Persoana vizată are următoarele obligații:

 • să furnizeze Date adevărate, exacte și complete despre sine, în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care Societatea prelucrează respectivele Date. În cazul în care Datele Persoanelor vizate nu sunt adevărate, exacte și complete, Persoanele vizate au obligația de a notifica Societatea în cel mai scurt timp în vederea remedierii acestei situații.
 • să mențină și să actualizeze Datele pentru a fi adevărate, exacte și complete, atunci când situația o cere.

Lion Capital a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile, menite să asigure securitatea Datelor cu caracter personal în cazul pierderii accidentale și accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate.

Programul nostru de Confidențialitate a Informației are la bază un standard de securitate a informațiilor și urmează o abordare bazată pe riscuri care cuprinde oameni, procese și tehnologii.

În ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal, Societatea se obligă să:

 • prelucreze datele cu caracter personal conform legislației specifice în vigoare;
 • prelucreze datele cu caracter personal numai prin intermediul unor mijloace securizate;
 • confirme persoanelor vizate prelucrarea sau nu a datele cu caracter personal ca urmare a unei cereri datate și semnate adresate în scris Societății;
 • rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legale;
 • înceteze în mod gratuit prelucrarea datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate conform dispozițiilor legale;
 • adopte toate măsurile de securitate necesare pentru protecția datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la aceste date;
 • faciliteze exercitarea drepturilor persoanelor vizate în ceea ce privește datele cu caracter personal;
 • notifice autoritățile competente în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal;
 • să informeze Persoanele vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile acestora.

Lion Capital va actualiza periodic Politica de protecție a datelor cu caracter personal în funcție de modificările legislative ulterioare. Vă invitam să consultați periodic această secțiune pentru a vă asigura că sunteți la curent cu politicile noastre de securitate.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite drepturile de mai sus sau dorește să adreseze întrebări/plângeri referitoare la politicile Societății privind confidențialitatea și procesarea Datelor cu caracter personal, este rugată să se adreseze Societății în scris, printr-o cerere datată și semnată, trimisă la:

Adresă poștală: Lion Capital, Calea Victoriei nr. 35A, cod poștal 310158, Arad, județul Arad, România; sau
Adresă e-mail: gdpr@lion-capital.ro.

Orice modificări de Date cu caracter personal în registrul acționarilor (referitoare la datele de identificare, adresă, transferuri de acțiuni și alte asemenea) se realizează numai de către societatea Depozitarul Central S.A. (cu sediul social în București, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, etaj 3) în conformitate cu prevederile legale și cu procedurile societății Depozitarul Central S.A.