Contact

Search
Close this search box.

Conducere

Consiliul de administrație

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de administrație,
Director General

Radu-Răzvan Străuț

Vicepreședinte al Consiliului de administrație,
Director General Adjunct

Sorin Marica

Membru al Consiliului de administrație,
administrator neexecutiv independent

Marcel Pfister

Membru al Consiliului de administrație,
administrator neexecutiv independent

Ionel Marian Ciucioi

Membru al Consiliului de administrație,
administrator neexecutiv

Conducerea executivă

Bogdan-Alexandru Drăgoi

Președinte al Consiliului de administrație,
Director General

Radu-Răzvan Străuț

Vicepreședinte al Consiliului de administrație,
Director General Adjunct

Comitetele consultative ale Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație a constituit comitete consultative formate din membrii săi, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Consiliul de Administrație stabilește atribuțiile și responsabilitățile comitetelor constituite, acestora fiind incluse în Reglementările interne ale Societății.

Comitetul de audit

Comitetul de audit asistă consiliul de administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în domeniul raportării financiare, al controlului intern și al administrării riscului, sprijină consiliul de administrație în monitorizarea credibilității și integrității informației financiare furnizate de Societate, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de aceasta.

Comitetul de audit este format din cel puțin trei membri neexecutivi ai Consiliului de administrație. Președintele comitetului este un membru neexecutiv independent. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă competență în contabilitate sau audit. Membrii Comitetului de audit au experiența corespunzătoare atribuțiilor specifice ce le revin în cadrul acestui comitet.

Componența Comitetului de Audit:
Marcel PFISTER – Președinte al comitetului
Sorin MARICA – membru
Ionel Marian CIUCIOI – membru

Principale atribuții și responsabilități ale Comitetului de audit
 • monitorizează procesul de raportare financiară;
 • monitorizează și evaluează eficiența sistemelor de control intern, de audit intern și de administrare a riscurilor din cadrul Societății; se asigură că analizele de audit efectuate și rapoartele de audit elaborate sunt conforme cu planul de audit aprobat de Consiliul de Administrație;
 • monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare întocmite de Societate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și eventualele rapoarte întocmite la solicitarea unor acționari;
 • verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare Societății;
 • face recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea sau înlocuirea auditorului financiar, precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;
 • evaluează eventualele conflicte de interese în legătură cu tranzacțiile Societății cu părțile afiliate;
 • orice alte aspecte care sunt în responsabilitatea comitetului de audit potrivit Actului Constitutiv al Societății și a Codului de Guvernanță Corporativă;


Comitetul de Audit se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit și/sau a opiniei auditorului financiar independent cu privire la aspectele esențiale care rezultă din auditul financiar, precum și cu privire la procesul de raportare financiară și va recomanda măsurile ce se impun.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat Consiliului de Administrație. Comitetul de Nominalizare și Remunerare asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale în vederea nominalizării candidaților pentru funcții de conducere, precum și a remunerației acestora.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format dintr-un număr de cel puțin doi membri aleși dintre administratorii neexecutivi, cu respectarea condiției de independență prevăzută de legea societăților.

Pe parcursul exercitării mandatului, membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu vor deține funcții, calități și nu vor efectua tranzacții care ar putea fi considerate incompatibile cu misiunea acestui comitet. Statutul de membru al Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu împiedică membrii să participe în activitatea altor Comitete ale Consiliului.

Comitetul se întrunește în mod periodic, de cel puțin două ori pe an, precum și ori de câte ori consideră oportun.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare:
Sorin MARICA – Președinte al comitetului
Marcel PFISTER – membru
Ionel Marian CIUCIOI – membru

Principale atribuții și responsabilități ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare
 • pregătește și recomandă liniile directoare pentru selectarea membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv criteriile de evaluare a independenței acestora;

 • evaluează și propune Consiliului de Administrație candidați în vederea numirii, renumirii sau revocării acestora în/din funcția de membru al Consiliului;

 • pregătește evaluarea performanței membrilor Consiliului de Administrație, prin utilizarea unui proces de autoevaluare;

 • evaluează, cel puțin o dată pe an, independența membrilor Consiliului de Administrație;

 • verifică, cel puțin o data pe an, numărul mandatelor deținute de membrii Consiliului de Administrație și de directori în alte societăți;

 • elaborează recomandări către Consiliul de Administrație pentru numirea sau eliberarea din funcție a personalului cu funcții cheie și de control din cadrul Societății, precum și pentru stabilirea nivelului de remunerare și a drepturilor și îndatoririlor acestora;

 • formulează propuneri, pe care le înaintează Consiliului de Administrație, cu privire la politica de remunerare a membrilor structurii de conducere executive și neexecutive (incluzând bonusurile, stimulentele și opțiunile de dobândire de acțiuni ale Societății), asigurându-se că acestea sunt la nivel corect, în conformitate cu regulile de guvernanță corporativă, cu cele mai bune practici de pe piață, că sunt aliniate cu strategia și performanța Societății, interesele acționarilor pe termen lung, utilizând o combinație echilibrată de stimulente pentru a atrage, motiva și păstra persoane înalt calificate și experimentate în funcții de conducere;

 • analizează și formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la pachetul anual total al remunerației variabile în cadrul Societății;

 • formulează propuneri în atenția Consiliului cu privire la elaborarea politicii de remunerare la nivelul Societății și revizuiește raportului anual privind remunerarea.