Contact

Search
Close this search box.

Strategia investițională

Strategia investițională

Strategia investițională a Lion Capital urmărește maximizarea performanțelor portofoliului în vederea creșterii valorii activelor administrate și a veniturilor din investiții.

Lion Capital are ca obiectiv administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit.

Alocările strategice pe clase de active și în interiorul fiecărei clase se bazează pe evaluări ale atractivității individuale a oportunităților de investiții, în condițiile mediului macroeconomic și de piață existente la momentul respectiv.

Investițiile se efectuează pe o perioadă determinată de timp, în condițiile de prudențialitate reglementate, sub o monitorizare și un control adecvat al riscurilor, în vederea asigurării unui echilibru constant între risc și profitul așteptat. Procesul de luare a deciziilor investiționale este formalizat prin proceduri interne și nivele de competențe aprobate de Consiliul de Administrație al societății.

Lion Capital administrează un portofoliu complex, compus din următoarele categorii principale de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni și unități de fond. Societatea aplică o strategie de ieșire adaptată specificului fiecărei investiții în parte, definită pe baza:
• strategiei aplicate;
• obiectivelor investiționale;
• condițiilor (declanșatorii ale) tranzacției de ieșire.

Abordarea diferențiată adoptată de Lion Capital pentru fiecare dintre participațiile sale urmărește fructificarea unui randament agregat, generat din câștig de dividend și câștig de capital.

Executarea diferitelor strategii de ieșire este adaptată și corelată cu o serie de factori interni și externi, cum ar fi:
– perspectivele economice generale;
– evoluția bull sau bear a Bursei de Valori București;
– lichiditatea titlurilor listate și volumele de tranzacționare zilnice;
– regionalitatea afacerilor mici;
– bariere de acces (interes), în funcție de structura acționariatului;
– necesarul de lichidități al Societății.

Direcții de acțiune în administrarea portofoliului

• constituirea unui portofoliu divers de active capabile să atingă randamente țintă la nivelul de risc asumat;

• creșterea calității portofoliului, ca bază a aprecierii valorii acestuia și a capacității de generare constantă de venituri;

• gestionarea și dezvoltarea portofoliul astfel încât să se adapteze profilului global de risc;

• dezvoltarea domeniilor specifice de expertiză care constituie baza operațiunilor noastre;

• îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă.

Principiul gestionării riscului de durabilitate la nivelul deciziei investiționale

În procesul decizional la nivelul investițiilor Lion Capital analizează riscul de durabilitate al emitenților cu privire la criteriile aplicate pentru a determina dacă o activitate economică se califică drept durabilă și contribuie în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de durabilitate.

Integrarea evaluării și gestionării riscului de durabilitate face parte atât din procesul de verificare prealabilă a unei investiții cât și din procesul de monitorizare al investițiilor și este în permanentă conexiune cu strategia și obiectivele investiționale ale Fondului în ceea ce privește alocarea portofoliului.

Manifestarea sau materializarea unui factor de risc de durabilitate într-un mod care nu este anticipat poate avea un impact negativ asupra valorii unei investiții și prin urmare asupra valorii totale a activului administrat cu impact negativ asupra prețului de piață al acțiunilor LION tranzacționate la BVB.

Politica de remunerare a Lion Capital promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri excesive în raport cu riscurile legate de durabilitate, fiind corelată cu performanța ajustată la risc.

.