Contact

Search
Close this search box.

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Dacă informația căutată de dvs. nu se regăsește în răspunsurile la întrebările tip din această secțiune, vă rugăm să contactați Compartimentul Relația cu investitorii.

Ținând cont de specificitatea dobândirii calității de acționar, chestiunile referitoare la acționarii nerezidenți, abordate în versiunea în limba engleză a site-ului, sunt diferite de cele din limba română, fiind adresate unui public diferit.

Drepturile acționarilor sunt prevăzute la art. 105 alin. (3) – (6) din Legea nr. 24/2017:
Art. 105 […]

(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

(5) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

și de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018:

Articolul 198
(1) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Legat de calitatea de acționar, tot Regulamentul ASF nr. 5/2018 prevede:

Articolul 193
Dovedirea calității de acționar poate fi condiționată numai de cerințe necesare pentru identificarea acționarilor și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu scopul urmărit.

Articolul 194
(1) Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

(2) Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Emitentul poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

Articolul 195
În vederea facilitării identificării, în cadrul AGA, a acționarilor, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice, a reprezentanților lor legali, acționarii înregistrează, respectiv actualizează în sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central, în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi individuale administrate de depozitarul central, respectiv a unei cereri adresate intermediarului, în cazul în care deținerile lor sunt înregistrate în conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor de identificare și, în cazul acționarilor persoane juridice și ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 196, a Regulamentului CNVM nr. 13/2005 și a Regulamentului ASF nr. 10/2017.

Articolul 196
(1) În vederea facilitării identificării acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor, documentele prevăzute la art. 146 alin. (4^1) din Legea nr. 297/2004, însoțite de întreaga documentație prevăzută de reglementările depozitarului central pentru modificarea datelor de identificare, sunt transmise depozitarului central de către acționari, în mod direct sau prin intermediarii ai căror clienți sunt, în cazul în care acești acționari sunt titulari de conturi individuale administrate de către depozitarul central.

(2) În baza documentelor menționate la alin. (1), depozitarul central va actualiza în evidențele sale datele de identificare ale acționarilor, conform reglementărilor proprii emise în acest sens.

(3) Acționarii titulari de conturi individuale administrate de către depozitarul central au obligația de a retransmite depozitarului central, direct sau prin intermediari, documentele prevăzute la art. 146 alin. (4^1) din Legea nr. 297/2004, inclusiv, după caz, pentru persoanele juridice, datele reprezentantului legal, ori de câte ori documentele transmise anterior au suferit modificări. (4) În cazul în care nu au fost transmise documente se consideră că nu au intervenit modificări în informațiile aflate în evidența depozitarului central.

Potrivit art. 117^1 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

(1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.  

Numărul de înregistrare din registrul acționarilor, sau altfel denumit numărul de identificare, este un identificator unic sub care este înregistrat acționarul în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central S.A. București.

Data de referință este  data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului și anterioară adunării generale a acționarilor.

Art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește data de înregistrare astfel:
„dată de înregistrare — data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”.

Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește ex date astfel:
„ex date — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”.

„Procură specială” înseamnă împuternicirea dată de către un acționar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală.

Dacă doriți să tranzacționați, adică să vindeți sau să cumpărați acțiuni Lion Capital, trebuie să contactați o societate de servicii de investiții financiare (SSIF). Lista acestor societăți este disponibilă pe pagina de Internet a Bursei de Valori București, www.bvb.ro, în secțiunea Intermediari.

Dividendul este partea din profitul net al unei societăți pe acțiuni care se plătește fiecărui acționar în raport cu acțiunile pe care le posedă la data de înregistrare. Valoarea dividendului pe acțiune, data de înregistrare și data plății sunt stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Politica de dividend practicată de Lion Capital urmărește păstrarea unui echilibru între remunerarea acționarilor prin dividend și nevoia de finanțare a investițiilor din profitul reinvestit.

Mai multe detalii sunt prezentate în secțiunea Guvernanță corporativă.

Persoanele îndreptățite să încaseze dividendele sunt titularii acțiunilor la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor care a aprobat dividendul, respectiv moștenitorii legali ai acestora.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt detaliate în secțiunea Informații pentru investitori • Acțiunea LION • Hotărârile AGA referitoare la repartizarea profitului

Dreptul la încasarea dividendelor se prescrie în termen de trei ani de la data începerii plății acestora, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Registrul acționarilor Lion Capital este gestionat de societatea comercială Depozitarul Central S.A. București.

Detalii privind operațiunile efectuate de Depozitarul Central, actele solicitate acționarilor, succesorilor acestora sau persoanelor mandatate de aceștia, precum și tarifele percepute pentru diversele operațiuni, pot fi obținute adresându-vă direct Depozitarului Central S.A..

Modificarea datelor personale, cum ar fi: schimbări de nume, adrese, cod numeric personal ș.a. trebuie solicitate de către acționar și se efectuează numai de către Depozitarul Central S.A.

Detalii privind procedura de modificare a datelor personale, acte necesare, tarife percepute etc., se găsesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central în secțiunea Deținători › Servicii pentru deținători.

Fiecărui acționar Lion Capital care a dobândit acțiunile prin subscrierea de carnete și certificate de proprietate în cadrul Programului de Privatizare în Masă (PPM) sau a avut acțiunile în secțiunea 1 a Registrului Bursei de Valori București, i s-a alocat un cod confidențial pentru contul de acțiuni deținute, pentru suplimentarea măsurilor de păstrare în siguranță a instrumentelor financiare.

Codul este strict confidențial și se face cunoscut numai titularului de cont. Lista de coduri confidențiale trebuie sa însoțească extrasul de cont atunci când se dorește vânzarea acțiunilor dobândite în cadrul PPM.

Pentru detalii referitoare la modalitatea de solicitare a listei de coduri confidențiale și a actelor necesare vă rugăm să consultați pagina de web Depozitarului Central, secțiunea Deținători › Servicii pentru deținători › Emiterea extrasului de cont.

Extrasul de cont reprezintă dovada dreptului de proprietate asupra unui anumit număr de instrumente financiare (acțiuni) la o anumită dată. Extrasele de cont se eliberează numai de către Depozitarul Central S.A. în urma solicitării primite de la titularul de cont sau un mandatar (împuternicit) al acestuia.

Detalii suplimentare privind procedura de eliberare a extrasului de cont, acte necesare, tarife percepute etc., se găsesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central, în secțiunea Deținători › Servicii pentru deținători sau Deținători › Întrebări frecvente.

Transferul se efectuează numai de către Depozitarul Central S.A.

Solicitarea trebuie făcută de către moștenitorul sau moștenitorii precizați în certificatul de moștenitor întocmit de un notar public. Solicitarea se depune personal la sediul central Depozitarului Central sau la punctele sale de lucru din țară  sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire transmisă la sediul central al Depozitarului Central.

Detaliile privind procedura de transfer direct de acțiuni în urma moștenirii (acte necesare, tarife, modalități de transmitere) sunt disponibile pagina de web a Depozitarului Central, secțiunea Deținători › Servicii pentru deținători sau Deținători › Întrebări frecvente.